CZERWONY CZYSTY POZIOM covid

Szanowni Widzowie, w związku z obowiązującymi obostrzeniami, informujemy, że od 1 grudnia 2021 r. obowiązuje limit 50% zapełnienia widowni. Nie dotyczy to osób zaszczepionych. 

***

Prosimy Państwa o:
zapoznanie się z pełną treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH organizowanych przez teatr, który jest zamieszczony poniżej:

Bardzo prosimy o respektowanie próśb i zaleceń pracowników Teatru. Ze swojej strony czynimy wszystko, aby czuli się Państwo u nas komfortowo i bezpiecznie, rodzinnie i przyjemnie.
Wierzymy, że Teatr zbliża, nawet jeżeli musimy być na dystans!
CZEKAMY NA WAS!

***

Regulamin stanowiący warunki uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr Lalek Arlekin im Henryka Ryla w Łodzi w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19


§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera warunki, zasady i wytyczne dla uczestniczących w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej: „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi (zwany dalej: „Teatrem”)
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

§ 2
1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej: „Biletem”) razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu
2. Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień
3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich

§ 3
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych, powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru
2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu w tym zasad i wytycznych w nich zawartych

§ 4
1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19, nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (m.in.: gorączka, kaszel, duszności itp.)

§ 5
1. Na terenie całego Teatru należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki, z wyłączeniem dzieci do lat 4, a także osób posiadających przeciwwskazanie lekarskie do noszenia maseczki wyrażone w formie zaświadczenia lekarskiego
2. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do dezynfekowania rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc
3. Teatr nie dostarcza widzom maseczek. Istnieje możliwość zakupu maseczki w kasie Teatru
4. Wierzchnie okrycie będzie można pozostawić w szatni Teatru
5. Na terenie całego Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia

§ 6
1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni spektaklu będzie rozpoczynała się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia

§ 7
1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż 50% łącznej liczby miejsc na widowni. Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione przeciwko COVID-19.
2. Zakupione bilety są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni


ARLEKIN COVID ZASADY PLAKAT druk covid