Uwaga! Strona tymczasowa. Witryna jest w przebudowie!
Niektóre treści mogą się czasowo niepoprawnie wyświetlać. Przepraszamy za niedogodności.

Deklaracja dostępności Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi. Teatr nie posiada aplikacji mobilnych.

Data publikacji strony internetowej: 31.10.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.10.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 rozpoczął proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pełne dostosowanie strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników. Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag.

Treści dostępne
Strona posiada wbudowany moduł z menu dostępności, ułatwiający dostęp do jej zasobów. Moduł znajduje się w widocznym miejscu i jest oznaczony uniwersalny znacznikiem, powszechnym dla tego typu oznaczeń – czerwonym kółkiem z białą grafiką ukazującym w środku człowieka.

W ramach modułu możliwe są:
- zmiana kontrastu w dwóch stopniach, wyłączenie kolorów, odwrócenie kolorów
- podświetlenie kontrastowe wszystkich aktywnych linków
- zmiana wielkości liter w 4 stopniach wielkości
- zwiększenie odstępów między literami oraz interlinii
- zatrzymanie działających animacji
- dostosowanie tekstu do kształtu przyjaznego dyslektykom oraz zwiększenie czytelności czcionek
- użycie prowadzącej nakładki ułatwiającej czytanie, zwiększenie kursora oraz włączenie przewodnika do czytania treści
- włączenie podpowiedzi do czytania tekstów opisów i tekstów alternatywnych
- zwiększenie linii pomiędzy wersami – 3 stopnia
- zmiana wyrównania tekstów (do lewej, do prawej, do środka), justowanie

Treści niedostępne
- część zdjęć na stronie nie posiada treści alternatywnej
- wybrane odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku
- niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych
- brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach
- moduł nie ma możliwości odczytywania głosowego tekstów na stronie
- nie do wszystkich elementów strony można dojść korzystając wyłącznie z tabulatora
- strona nie ma uniwersalnego wyglądu - może różnie się wyświetlać, w zależności urządzenia
- strona nie ma swojej wersji mobilnej

Wyłączenia
Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
Multimedia nadawane na żywo.
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.

Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.

Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNA

Otoczenie instytucji
Budynek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic: Wólczańskiej i Alei 1 Maja. Wejście główne dla widzów znajduje się na ulicy Wólczańskiej. Budynek ma charakter zabytkowy.

Parking
Teatr posiada miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście główne
Wejście jest dobrze oświetlone, na poziomie chodnika. W budynku, przy schodach prowadzących od wejścia na foyer została zainstalowana platforma umożliwiająca osobom poruszającym się na wózkach swobodny dostęp do budynku.

Wejście do części administracyjnej
Wejście znajdujące się od strony Alei 1 Maja. Bezpośrednio przy wejściu znajduje się portiernia. Portierzy udzielają niezbędnych informacji, a także kierują osoby do wskazanych lokalizacji w budynku. Dostęp do windy w części administracyjnej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy z pomieszczenia garażu Teatru.

Szatnia
Szatnia znajduję się na parterze budynku, po lewej stronie dolnego foyer.

Widownia
Teatr zapewnia mobilne miejsca w pierwszym rzędzie na widowni Dużej Sceny a także możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych poruszających się pomiędzy dolnym a górnym foyer Teatru oraz pomiędzy Sceną Kameralną i Dużą Sceną. Korytarze dla widzów oraz toalety dla widzów są dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją ruchu.

Kasa teatru
Kasa Teatru oraz Dział Organizacji Widowni znajdują się na parterze budynku (dolne foyer). Bilety w ciągłej sprzedaży dostępne są również w serwisie bilety24.pl.

Inne informacje
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji społecznej i zawodowej osoba z niepełnosprawnością ma prawo przebywać na terenie Teatru z psem asystującym.

Przeszkoleni pracownicy udzielają niezbędnych informacji dotyczących lokalizacji poszczególnych pomieszczeń, kierując widzów z niepełnosprawnościami oraz udzielając pomocy w dostępie do platformy oraz wind.

W Teatrze znajdują się pracownicy przeszkoleni w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zasad postępowania w przypadku ewakuacji.

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi umożliwia osobom niesłyszącym lub słabosłyszącym możliwość bezpośredniego skontaktowania się z jego pracownikami, poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego - od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 teatr ma możliwość skorzystania z tłumacza online Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://tlumacz.migam.org/miasto_lodz

A
ktualizacja 10.10.2022 r.:

Wybrani pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie języka PJM (kurs A1, kurs A2 w trakcie)
Wybrani pracownicy zostali przeszkoleni przez specjalistów PZG w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością wzrokową

Dokonano zakupów i montażu znaków ostrzegawczych (wrzesień 2022 r.), tj.
- antypoślizgowej taśmy ostrzegawczej żółtej, umieszczonej na schodach w odpowiednich miejscach
- punktów uwagi wklejanych przed schodami
- tabliczkek brajlowskich, znakujących toalety oraz tabliczek brajlowskich metalowych, umieszczonych na poręczach z oznaczeniami parteru i piętra (niewidomy dotykając tabliczek umieszczonych na początku i końcu poręczy odczytuje, w jakiej przestrzeni się znajduje)

Przeprowadzono pierwsze ze szkoleń eksperckich z tyflopedagogiem dla pracowników teatru, m.in. pedagoga teatru i aktorów – osób bezpośrednio mających kontakt z dziećmi z dysfunkcją wzroku podczas organizowanych w teatrze warsztatów (wrzesień 2022 r.)
Wykonano lalki do spektaklu „Wędrówka Nabu”, tj. duplikaty bohaterów przedstawienia, które są ważnym elementem warsztatów z dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, odbywających się przed spektaklem.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
Al. 1 Maja 2, 90-718 Łódź
Wejście dla widzów: od ul. Wólczańskiej 5
E-mail: sekretariat@teatrarlekin.pl
Telefon: 42 633 08 94

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-10
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny