Uwaga! Strona tymczasowa. Witryna jest w przebudowie!
Niektóre treści mogą się czasowo niepoprawnie wyświetlać. Przepraszamy za niedogodności.

Konkurs lis pocztowka


Jeżeli Twoje dziecko uwielbia rysować - może zostanie teatralnym scenografem? Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 4-10 lat do wzięcia udziału w konkursie na samodzielne zaprojektowanie postaci do spektaklu „Wielki Zły Lis”, opartego na komiksie Benjamina Rennera, który będzie wystawiony przez Teatr Lalek Arlekin w Łodzi jesienią. Rysunki wykonane odręcznie przez dzieci zostaną zrealizowane przez pracownię plastyczną Teatru jako prawdziwe teatralne lalki oraz staną się postaciami przedstawienia - częścią scenografii!

Główną nagrodą dla zwycięzcy lub zwycięzców konkursu jest profesjonalne wykonanie lalek według nadesłanego projektu. Każdy ze zwycięskich projektów zostanie wykonany w dwóch egzemplarzach – jeden z przeznaczeniem na scenę – jako postać powstającego spektaklu, a drugi dla zwycięzcy. Autorzy projektów zostaną ujęci jako współautorzy scenografii – autorzy projektów lalek – w materiałach promocyjnych do przedstawienia!

Zostań projektantem, może to początek wielkiej artystycznej kariery! :-)

Konkurs trwa od 22.05.2021 do 05.06.2021 do północy.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu. Projekty zgłoszone do konkursu powinny zostać przesłane do Teatru na adres konkurs@teatrarlekin.pl wraz z wypełnionymi i odręcznie podpisanymi zgłoszeniami (załącznik nr 1 do regulaminu) zawierającymi pisemne oświadczenie opiekuna prawnego.
Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 19 czerwca 2021 na profilu Teatru na www.facebook.com oraz stronie www Teatru.

********************
Do pobrania:

1. REGULAMIN KONKURSU (word)REGULAMIN KONKURSU (pdf)
2. Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU WRAZ ZE ZGODAMI (word) Załącznik nr 1 - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU WRAZ ZE ZGODAMI (pdf)
3. Załącznik nr 2 - OPIS POSTACI (word)Załącznik nr 2 - OPIS POSTACI (pdf)

********************
REGULAMIN KONKURSU „WIELKI ZŁY LIS”

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, z siedzibą
w Łodzi, Al. 1 Maja 2, 90-718, zwanym dalej Teatrem.

2. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 4-10 lat.
2. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym powstawaniu przedstawienia „Wielki Zły Lis” opartego na komiksie Benjamina Rennera, realizowanego przez Organizatora.
3. Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu przez dzieci postaci do bajki „Wielki Zły Lis”. Spis i opis postaci bajki znajduje się w „Charakterystyce postaci”, która stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które zostaną zrealizowane przez pracownię plastyczną Organizatora jako prawdziwe teatralne lalki oraz staną się postaciami przedstawienia - częścią scenografii.
5. Do konkursu przyjmowane będą tylko rysunki wykonane odręcznie przez dzieci.
6. Konkurs odbywa się w formie elektronicznej. Projekty zgłoszone do konkursu powinny zostać przesłane do Teatru na adres konkurs@teatrarlekin.pl na zasadzie: jeden uczestnik – jeden e-mail, niezależnie od liczby zgłaszanych projektów.
7. Każdy zgłaszany rysunek powinien być zeskanowany lub sfotografowany w formacie: PDF, JPG, PNG lub TIFF, w rozdzielczości co najmniej 200 dpi, zapewniającym jakość umożliwiającą oddrukowanie dziecięcego projektu a następnie odtworzenia na jego podstawie danej postaci. W przypadku plików o dużej pojemności, dopuszcza się możliwość przesłania zgłoszenia wraz z linkiem umożliwiającym pobranie plików.
8. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 7 projektów, maksymalnie po jednym do każdej z postaci. Każda z postaci powinna być podpisana oraz opatrzona imieniem i nazwiskiem autora.
9. Aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu) zawierającego pisemne oświadczenie opiekuna prawnego. Zgłoszenie musi być dostarczone w formie elektronicznej wraz z projektami.
10. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie prawa autorskich do realizacji przesłanych projektów na określonych polach eksploatacji, zawartych w zgłoszeniu i oświadczeniu (załącznik nr 1 do regulaminu).
11. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna i dziecka na potrzeby realizacji konkursu, realizacji projektów i eksploatacji spektaklu, zawarte w zgłoszeniu (załącznik nr 1 do regulaminu).
12. Niepełne zgłoszenia nie będą uwzględniane w konkursie.
13. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Teatru.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 22.05.2021 do 05.06.2021 do północy. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Teatr. Za datę końcową przyjęcia prac przyjmuje się datę wpłynięcia listu e-mail na skrzynkę Teatru.
2. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 19 czerwca 2021 na profilu Teatru na www.facebook.com oraz stronie www Teatru.

4. OCENA PRAC

1. Prace zostaną ocenione przez czteroosobowe Jury, w skład którego wejdą:
Wojciech Brawer – dyrektor Teatru Lalek Arlekin w Łodzi
Agata Kucińska – reżyserka spektaklu
Anna Chadaj – scenografka spektaklu
Areta Puchalska – kierowniczka pracowni plastycznej Teatru Lalek Arlekin w Łodzi
2. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

5. NAGRODY

1. Główną nagrodą dla zwycięzcy lub zwycięzców konkursu jest profesjonalne wykonanie lalek według nadesłanego projektu. Każdy ze zwycięskich projektów zostanie wykonany w dwóch egzemplarzach – jeden z przeznaczeniem na scenę – jako postać powstającego spektaklu, a drugi dla zwycięzcy. Autorzy projektów zostaną ujęci jako współautorzy scenografii – autorzy projektów lalek – w materiałach promocyjnych do przedstawienia.
2. Nagrodą dla zwycięzcy lub zwycięzców będzie podwójne zaproszenie na przedstawienie.
3. Teatr może ufundować także pozaregulaminowe nagrody dla innych wyróżnionych projektów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
2. Prace niezgodne z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
3. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu (do 05 czerwca 2021 do północy) oraz kompletność zgłoszenia.
4. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych, filmowych i audio dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs.
5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz na stronie www Teatru.

********************

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Data ………………………………………………...

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania opiekuna prawnego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu i adres mailowy opiekuna prawnego dziecka:
…………………………………………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

Zgłaszam do konkursu „Wielki Zły Lis” następujące projekty mojego syna/córki/ podopiecznej/ podopiecznego*

1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………


…..……………………………………………………………….
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Wielki Zły Lis” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu moich oraz mojego syna/córki/ podopiecznej/ podopiecznego*

Imię, nazwisko i data urodzenia dziecka:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………
dla potrzeb realizacji konkursu pt. „Wielki Zły Lis” organizowanego przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
2) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych, dla których zgody udzieliłem/łam, tj.:
1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi Al. 1 Maja 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych: Pana Dominika Fabera, z którym można się skontaktować pod adresem: d.faber@teatrarlekin.pl
3. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej oraz prowadzenia działań edukacyjnych i teatralnych (art. 6 ust. 1 lit. f), jak również do celów promocyjnych konkursu „Wielki Zły Lis” oraz spektaklu pod tym samym tytułem (tj.: www i portalach społecznościowych Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, a także w publikacjach projektowych, ulotkach, plakatach, reklamach prasowych i telewizyjnych, trailerach oraz w materiałach prasowych i telewizyjnych dotyczących projektu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi uczestników konkursu pt. „ Wielki Zły Lis” oraz realizacji projektów uczestnika konkursu i prawidłowej eksploatacji spektaklu z lalkami powstałymi według jego projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z oferty Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, tj. wzięcie udziału w projekcie.
6. Dane osobowe jako dane autora projektów mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, w szczególności poprzez publikację w mediach, na portalach internetowych i społecznościowych Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi. Odbiorcami danych będą w takim przypadku odbiorcy treści publikowanych przez Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi czy instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
*niepotrzebne skreślić

…..……………………………………………………………….
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA WYKORZYSTANIE i PRZETWARZANIE PROJEKTÓW
NADESŁANYCH W RAMACH KONKURSU PT. „WIELKI ZŁY LIS”

1) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Wielki Zły Lis” oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie projektów wskazanych w niniejszym zgłoszeniu mojego syna/córki/ podopiecznej/ podopiecznego*

Imię, nazwisko i data urodzenia dziecka:
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………
dla potrzeb realizacji konkursu pt. „Wielki Zły Lis” organizowanego przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz stworzenia na ich podstawie postaci do spektaklu pod tym samym tytułem.
2) W związku z wykorzystaniem w konkursie projektów stworzonych przez moją córkę /syna /podopieczną/ podopiecznego* wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich dzieła mojej córki /syna /podopiecznej/podopiecznego* nadesłanych w ramach konkursu pt. „Wielki Zły Lis” organizowanego przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi. Jako rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka uczestniczącego w konkursie nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na zasadach wyłączności, przenoszę na Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi autorskie prawa majątkowe i zależne do utworu, wyrażając zgodę na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu techniką cyfrową i rozpowszechniania na stronie internetowej Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz na portalach społecznościowych.
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).
d) w zakresie wykorzystania projektów do stworzenia lalek odgrywających postacie spektaklu a także w zakresie eksploatacji spektaklu.
3) Jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu zobowiązuję się do niewykonywania wobec organizatora konkursu autorskich praw osobistych do utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna, w tym w szczególności:
a) wyrażam zgodę na wykorzystanie utworu dziecka do dalszego opracowania (wprowadzenia modyfikacji lub poprawek), w tym realizacji dzieła przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi według zmienionego projektu; zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi we wskazanym w pkt 1 zakresie. Przenoszę także na Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
b) wyrażam zgodę na to, aby podczas wykorzystania dzieła w celach promocyjnych Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi nie podawał każdorazowo nazwiska autora utworu,
c) wyrażam zgodę na to, aby Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi decydował o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie przechodzi na Organizatora również własność jednego egzemplarza, na którym utwór został utrwalony (pracy konkursowej). Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że jest on autorstwa mojego syna/córki/ podopiecznej/ podopiecznego*, i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Teatrowi Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw do zgłoszonego na konkurs utworu i jednocześnie zwalnia Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi z obowiązku naprawienia szkody przejmując przedmiotową odpowiedzialność na siebie.

*niepotrzebne skreślić

…..……………………………………………………………….
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

********************

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – CHARAKTERYSTYKA POSTACI

POSTACI Z LASU

Wielki Zły Lis - wcale nie wielki i wcale nie zły. Poczciwa niedorajda, gamoń, który nie potrafi nawet samodzielnie zapolować. Czegokolwiek nie planuje - nigdy mu się to nie udaje. Gotów ryzykować życie i dobrą opinię, zawierając pakt z Wilkiem, aby tylko zdobyć pożywienie. Trochę naiwny i nerwowy, próbuje nadrabiać dobrą miną. Na pozór cwaniak, niegroźny łotrzyk, a tak naprawdę - zwierz o wielkim sercu.

Wilk - typ spod ciemnej gwiazdy. Totalnie przeciwieństwo Lisa. Tylko czyha na bezbronnych mieszkańców lasu. Sieje postrach w lesie i na farmie. Kiedy mówi, to grzmi. Poważny, gburowaty, nie ma poczucia humoru. Knuje niecny plan uprowadzenia jajek z kurnika.

3 Kurczaki - przybrane dzieci Lisa, które ten wykradł z kurnika jeszcze w postaci jajek. Kiedy tylko wykluwają się ze skorupki, uznają Lisa za swoją matkę. Urocze łobuziaki, które mają coś do powiedzenia na każdy temat. Niepokorne, zadziorne, uparte.

POSTACI Z FARMY

Kura - pełna emocji, silna, zatroskana matka. Bardzo tęskni za swoimi dziećmi, które jeszcze pod postacią jaj, zostały jej wykradzione. Uosabia wszystko, co w matkach kochamy - waleczność, opiekuńczość, wielkie serce.

Wściekłe Kury - postać zbiorowa, przedstawicielki ptasiego rodu, których życie jest nieustannie zagrożone przez Lisa i Wilka (zwłaszcza Wilka). Próbują same wymierzać sprawiedliwość. Nieustraszone wojowniczki, które zadziobią każdego, kto zbliży się do ich młodych.

Pies - pożałowania godny stróż gospodarstwa. Leniuch, zajęty sobą, robi wszystko, żeby się nie narobić.

Królik i Świnia - mieszkańcy farmy, chłopcy na posyłki. Choć nieco naiwni, to sprytnie rozwiązują niejeden problem.

WSZYSTKIM MŁODYM PROJEKTANTKOM I PROJEKTANTOM ŻYCZYMY POWODZENIA!!! 

NAJNOWSZA PREMIERA!

 

AKTUALNOŚCI 2022/2023

REPERTUAR 2022/2023

ZASIĄDŹ NA WIDOWNI!