napiszbajke

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE - "NAPISZ NAM BAJKĘ" - A MY JĄ ZREALIZUJEMY!

W Dzień Dziecka startujemy z konkursem dla dzieci pt. „Napisz nam bajkę” i zamieniamy się w nim nieco rolami. Ponieważ dzieci mają głos (z resztą, nie tylko w ten dzień!) - oddajemy pole scenariuszowe najmłodszym, aby mogły w ten sposób zadebiutować w naszym teatrze. Zapraszamy dzieciaki do napisania (SAMODZIELNIE!!!) krótkiej bajki, a najciekawszą z nich Arlekin profesjonalnie zrealizuje i wyemituje w mediach społecznościowych teatru, nagrywając ją wraz z aktorem Wojciechem Stagenalskim, który przeczyta wybraną opowieść w niezwykle popularnym cyklu wieczornych „Szeptanek”!!! 

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną bajkę. Na napisane prace czekamy do 14 czerwca tego roku. Zwycięzcę ogłosimy 23 czerwca, a bajkę wyemitujemy publicznie jeszcze przed wakacjami - do 30 czerwca 2020 r. Ważne - każda z bajek musi być koniecznie przesłana razem z oświadczeniem rodzica/opiekuna. Na samodzielne prace dzieci czekamy pod adresem: bajka@teatrarlekin.pl

Przed przystapieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Wymagane oświadczenie jest załącznikiem do regulaminu. Można je pobrać do wydruku z pliku PDF:
REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM OPIEKUNA (kliknij, aby otworzyć)

********

REGULAMIN KONKURSU "NAPISZ NAM BAJKĘ”

1. ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, Al. 1 Maja 2, 90-718, zwanym dalej Teatrem.

2. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 7-12 lat.
2. Konkurs polega na samodzielnym napisaniu przez dzieci, wymyślonej przez nie bajki.
3. W konkursie preferowane będą bajki napisane odręcznie przez dzieci, ale dopuszcza się możliwość przesłania także plików tekstowych.
4. Każde dziecko może przesłać tylko jedną bajkę.
5. Każda bajka zgłoszona do konkursu powinna zostać przesłana do Teatru na adres bajka@teatrarlekin.pl Zeskanowany plik napisanej odręcznie bajki powinien być przesłany w formacie PDF, JGP, PNG lub TIFF, w rozdzielczości, co najmniej 200 dpi, zapewniającym odpowiednią czytelność - możliwość odczytania treści. Bajki napisane w plikach tekstowych mogą być w formatach WORD, ODT lub TXT. Do konkursu dopuszcza się tylko pliki podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.
6. Aby wziąć udział w konkursie niezbędne jest załączenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia (załącznik do regulaminu*) – pisemnego oświadczenia opiekuna prawnego, dostarczonego w formie elektronicznej wraz z bajką.
7. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Teatru.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 01.06.2020 do 14.06.2020 do północy. Prace nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Teatr. Za datę końcową przyjęcia prac przyjmuje się datę wpłynięcia listu e-mail na skrzynkę Teatru. 
2. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi 23 czerwca 2020 na profilu Teatru na www.facebook.com oraz stronie www Teatru.
3. Zwycięska bajka zostanie zrealizowana i opublikowana do 30 czerwca 2020.

4. OCENA PRAC
1. Prace zostaną ocenione przez czteroosobowe Jury, w skład którego wejdą:
Wojciech Brawer – dyrektor teatru
Ewa Kwiecińska-Kotwasińska – kierowniczka działu promocji i upowszechniania kultury
Wojciech Stagenalski – aktor
Justyna Rogowska – pedagożka teatru
2. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.

5. NAGRODY
1. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest profesjonalne nagranie jego utworu jako słuchowiska i wyemitowanie go w mediach społecznościowych Teatru oraz stronie www w cyklu „Szeptanek” realizowanych z udziałem aktora i lektora Wojciecha Stagenalskiego.
2. Teatr może ufundować także pozaregulaminowe nagrody dla ewentualnie wyróżnionych bajek.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zwycięskiej bajki na różnych polach eksploatacji, a także wykorzystania ich w celach promocyjnych.
2. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
3. Prace niezgodne z Regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
4. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu – do 14 czerwca 2020 do północy.
5. Złożenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych, filmowych i audio dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach reklamujących konkurs.
6. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi oraz na stronie www Teatru.

****

*ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Data ………………………………………………...

Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu i adres mailowy opiekuna prawnego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA ORAZ NA WYKORZYSTANIE JEGO UTWORU NADESŁANEGO W RAMACH KONKURSU PT. „NAPISZ NAM BAJKĘ” jako załącznik do niniejszych zgód.

1) Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Napisz nam bajkę” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu mojego syna/córki/ podopiecznej/ podopiecznego*

Imię, nazwisko i data urodzenia dziecka:

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………………………………
dla potrzeb realizacji konkursu pt. „Napisz nam bajkę” organizowanego przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.

2) W związku z wykorzystaniem w konkursie Utworu stworzonym przez moje dziecko wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich dzieła mojej córki /syna /podopiecznej podopiecznego* nadesłanych w ramach konkursu pt. „Napisz nam bajkę” przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi Al. 1 Maja 2 (zwany dalej Teatr Lalek Arlekin) jako rodzic/opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka uczestniczącego w konkursie nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych, na zasadach wyłączności, przenoszę na Teatr Lalek Arlekin autorskie prawa majątkowe i zależne do utworu, wyrażając zgodę na jego wykorzystanie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu techniką cyfrową i rozpowszechniania na stronie internetowej Teatru Lalek Arlekin oraz na portalach społecznościowych.
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania Utworu - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

3) Jako rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu zobowiązuję się do niewykonywania wobec organizatora konkursu autorskich praw osobistych do utworu, a zgoda ta jest nieodwołalna, w tym w szczególności:
a) wyrażam zgodę na wykorzystanie utworu dziecka do dalszego opracowania (wprowadzenia modyfikacji lub poprawek), w tym realizacji dzieła przez Teatr Lalek Arlekin według zmienionego projektu; zezwalam na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu przez Teatr Lalek Arlekin we wskazanym w pkt 1 zakresie. Przenoszę także na Teatr Lalek Arlekin uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
b) wyrażam zgodę na to, aby podczas wykorzystania dzieła w celach promocyjnych Teatr Lalek Arlekin nie podawał każdorazowo nazwiska autora utworu,
c) wyrażam zgodę na to, aby Teatr Lalek Arlekin decydował o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych odbywa się nieodpłatnie. Nieodpłatnie przechodzi na Organizatora również własność jednego egzemplarza, na którym utwór został utrwalony (pracy konkursowej). Jako opiekun prawny autora utworu gwarantuję, że jest on autorstwa mojego podopiecznego i że w związku z wykonaniem utworu i przeniesieniem majątkowych praw autorskich i praw zależnych na Teatr Lalek Arlekin, nie naruszam w żaden sposób praw osób trzecich. Przyjmuję na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń, z jakimi osoby trzecie mogłyby wystąpić przeciwko Teatrowi Lalek Arlekin z tytułu korzystania z należących do osób trzecich praw do zgłoszonego na konkurs utworu.

4) Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania danych, dla których zgody udzieliłem/łam, tj.:
1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi Al. 1 Maja 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych: Pana Dominika Fabera, z którym można się skontaktować pod adresem: d.faber@teatrarlekin.pl
3. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej oraz prowadzenia działań edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f), jak również do celów promocyjnych konkursu „Napisz nam bajkę” (tj.: www i portalach społecznościowych Teatru Arlekin, a także w publikacjach projektowych, ulotkach, plakatach, reklamach prasowych i telewizyjnych, trailerach oraz w materiałach prasowych i telewizyjnych dotyczących projektu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Teatr Lalek Arlekin, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi uczestników konkursu pt. „ Napisz nam bajkę”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z oferty Teatru Lalek Arlekin, tj. wzięcie udziału w projekcie.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, w szczególności poprzez publikację na portalach internetowych Teatru Lalek Arlekin. Odbiorcami danych będą w takim przypadku odbiorcy treści publikowanych w mediach Teatru Lalek Arlekin, instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Teatr Lalek Arlekin nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

*niepotrzebne skreślić

…..……………………………………………………………….
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO