kartka z podroy 1

Wakacje za pasem, ale nie zapomnijcie o nas! Czekamy na Wasze pocztówki z wakacji. Wyślij nam kartkę z wakacji, a otrzymasz rabat 50 % (od ceny biletu normalnego) na wybrane przedstawienie w przyszłym sezonie dla 4 osób (wyłączając premiery, wydarzenia jednorazowe).

Na Wasze kartki czekamy do końca wakacji, czyli 31 sierpnia!

Pamiętajcie, że na kratce musi się znaleźć nasz adres: Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi al. 1 Maja 2, 90-718, Łódź oraz Wasze imię i nazwisko oraz adres mailowy lub telefon, abyśmy się mogli z Wami skontaktować.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników akcji „Wakacje z Arlekinem” jest Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla z siedzibą przy al.1 Maja 2, 90-718 w Łodzi.
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Dane osobowe uczestników promocji będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w promocji. Uczestnikom promocji, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) poprawiania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych.
4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu.
6. Uczestnik promocji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach promocji.
7. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024):
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany jako wysoki,
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.)
9. Wraz z końcem sezonu wszystkie zebrane dane zostaną usunięte.