Teatr Lalek Arlekin jest miejską instytucją kultury wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i ekonomicznym, posiadającą osobowość prawną.
Teatr Lalek Arlekin działa na podstawie:
- ustawy z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r.Nr 13, poz.123, z późniejszymi zmianami)
- nadanego statutu
- wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
Organizatorem Teatru jest miasto Łódź. Siedzibą Teatru jest miasto Łódź a terenem jego działalności obszar całego kraju.
Teatr został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 19/94.