CZERWONY CZYSTY POZIOM covid

Szanowni widzowie! Z początkiem września otwieramy teatr po kilkumiesięcznej przerwie i znowu będziemy mogli grać dla Państwa. W związku z wymogami reżimu sanitarnego, nasza wspólna obecność w teatrze, musi się nieco zmienić, zgodnie z wytycznymi obowiązującym dla instytucji kultury. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami, które obowiązywać będą w Arlekinie.

Przede wszystkim prosimy Państwa o:
- Zapoznanie się z pełną treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH organizowanych przez teatr, która jest zamieszczona poniżej, pod tekstem.
- W przypadku zakupu biletów online – wydrukowanie i wypełnienie FORMULARZA DANYCH OSOBOWYCH (kontaktowych) przed przyjściem do Teatru. Wypełniony formularz należy w Teatrze przekazać obsłudze widowni. Złożenie formularza jest konieczne do wzięcia udziału wydarzeniu. Można go pobrać z naszej strony, pod tekstem. Dane przechowywane będą tylko dwa tygodnie. 
- Dezynfekcję dłoni – można to będzie zrobić w wyznaczonych punktach.
- Noszenie maseczek lub przyłbic. Nakaz obowiązuje na terenie całego Teatru, także na widowni, ale nie dotyczy dzieci do lat 4. (W kasie jest możliwe zakupienie maseczki).
- Zachowanie w teatrze 1,5 metrowego dystansu od pozostałych widzów. 
- Zajmowanie miejsc wyznaczonych Państwu przez obsługę widowni. Zgodnie z wytycznymi Teatr może udostępnić widzom nie więcej niż połowę miejsc na każdym spektaklu i musi zapewnić odstęp jednego wolnego miejsca na widowni pomiędzy gośćmi. Obowiązek ten nie dotyczy widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. W związku z tym – w obecnej sytuacji WSZYSTKIE ZAKUPIONE BILETY BĘDĄ NIENUMEROWANE.

Bardzo prosimy o respektowanie próśb i zaleceń pracowników Teatru. Ze swojej strony czynimy wszystko, aby czuli się Państwo u nas komfortowo i bezpiecznie, rodzinnie i przyjemnie.
Wierzymy, że Teatr zbliża, nawet jeżeli musimy być na dystans! 
CZEKAMY NA WAS!

FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH - kliknij, aby pobrać plik w pdf - 
(TEN PLIK PROSIMY WYDRUKOWAĆ, WYPEŁNIĆ I OKAZAĆ WRAZ Z ZAKUPIONYM BILETEM)
REGULAMIN DO POBRANIA – kliknij, aby pobrać plik w pdf
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - kliknij, aby pobrać plik w pdf

 

*********

Regulamin stanowiący warunki uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Teatr Lalek Arlekin im Henryka Ryla w Łodzi w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19


§ 1
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) zawiera warunki, zasady i wytyczne dla uczestniczących w wydarzeniach artystycznych (zwanych dalej: „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi (zwany dalej: „Teatrem”).
2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprezkulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2
1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej: „Biletem”) razem z dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
2. Dokonanie zakupu Biletu razem z zapoznaniem się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3
1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych, powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych pracowników Teatru.
2. Pracownicy Teatru są uprawnieni do uniemożliwienia uczestnictwa w wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu w tym zasad i wytycznych w nich zawartych.

§ 4
1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem COVID-19, nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym i nie wykazuje cech infekcji (m.in.: gorączka, kaszel, duszności itp.).
2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przekazania obsłudze widowni wypełnionego formularza danych osobowych, który jest udostępniony do pobrania na stronie www.teatrarlekin.pl oraz bilety24.pl. Wypełniony formularz umożliwi ewentualny kontakt odpowiednim służbom w razie zdiagnozowania wirusa COVID-19 wśród uczestników Wydarzenia.
3. Pozostawienie danych osobowych jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są wytwarzane, wynoszący 2 tygodnie od dnia Pani/Pana udziału w Wydarzeniu.

§ 5
1. Na terenie całego Teatru należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, z wyłączeniem dzieci do lat 4, a także osób posiadających przeciwwskazanie lekarskie do noszenia maseczki wrażone w formie zaświadczenia lekarskiego.
2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic. Istnieje możliwość zakupu maseczki w kasie Teatru.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów szatnia i kawiarnia teatralna są nieczynne do odwołania. Teatr zezwala na wnoszenie okryć wierzchnich na widownię.
4. Na terenie całego Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 1,5 m w kolejce do wejścia lub wyjścia.
5. Uczestnik Wydarzenia jest zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.

§ 6
1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren przestrzeni spektaklu będzie rozpoczynanała się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem Wydarzenia.

§ 7
1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż połowę łącznej liczby miejsc na widowni stałej, tj. 107 miejsc na każdym spektaklu organizowanym na Dużej Scenie.
2. Zakupione bilety są nienumerowane. Widzowie zajmują miejsce wskazane przez pracowników obsługi widowni.
3. Teatr zapewnia zachowanie odstępu jednego wolnego miejsca na widowni. Obowiązek ten nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

ARLEKIN COVID ZASADY PLAKAT druk covid